Charakteristika materskej školy

Materská škola Jelšovce sa nachádza v obci Jelšovce. Je to heterogénna materská škola. Patrí pod právnickú subjektivitu obce Jelšovce . Budova pozostáva z jedného pavilónu, v ktorej sa nachádza herňa detí, sociálne zariadenie pre deti, šatňa detí, kuchyňa, skladové priestory kuchyne, riaditeľňa, sociálne zariadenie pre zamestnancov. Školský dvor je oplotený  má oddychovú, relaxačnú, športovú časť.

Materská škola poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť.
K septembru 2011/ 2012 je zapísaných 20 detí.
V tomto školskom roku pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu , ktorý bol schválený Radou školy v roku 2008. Štandardy ciele a úlohy  výchovno-vzdelávacej činnosti sú plánované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.
Denný režim je prispôsobený potrebám a možnostiam detí  a vnútorných podmienok materskej školy.