Práva dieťaťa

Hodnotová orientácia školy

1. Plniť úlohy vytýčené v pláne školy podporujúce zdravie
2. Dodržiavať práva dieťaťa
3. Charta práv a zodpovednosti rodičov

Deklarácia práv dieťaťa

Zásada 1.: Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv  dieťaťa bez rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia
- „Hra na farby sveta“ - poznať podľa obrázkov, hry, že všetky deti na svete sú rovnaké bez ohľadu nanárodnosť, rasu pohlavie, náboženstvo. Miesto, odkiaľ deti pochádzajú si ukážeme na mape sveta.
Termín: počas školského roka                                                                      Zodpovední: pedagogickí pr.

- Triediť veci a obrázky do skupín – pre deti a pre dospelých. Ilustrovať, že existujú veci, ktoré sa vyrábajú špeciálne pre deti. Ďalej triediť obrázky do skupín pre batoľatá, pre predškolské deti a pre školské deti.
Termín: počas školského roka                                                                      Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 2.: Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými  prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach vyvíjalo telesne,   duševne, mravne, duchovne a sociálne.
- Osláviť rast každého dieťaťa na jeho narodeniny. Spoločným blahoželaním narodenín, menín, spievaním obľúbených piesní.
Termín: počas školského roka                                                                      Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 3.: Dieťa má mať od narodenia práva na meno a na štátnu príslušnosť.
- Hra „môj priestor“ - dať každému dieťaťu kúsok látky, ktorú si položí na zem – to bude jeho priestor. Nech dieťa použije látku ako miesto pre svoj oddych, svoje sebapoznanie, svoju hru, alebo miesto kde bude hľadať svoj pokoj.
Termín: počas školského roka                                                                      Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 4.: Dieťa má právo na primeranú výživu, bývanie, zotavovanie a zdravotnícke služby.
- Hra „zdravé a nezdravé potraviny“ - na papier deti nakreslia figúru (obkreslia kamaráta), kde ho oblečú do detského oblečenia podľa počasia a na jednu stranu polovice papiera lepia obrázky zdravých  potravín, a na druhú nezdravých, s poznámkou, že patria i tieto potraviny do nášho jedálnička ale iba ako maškrty.
Termín: edukačné aktivity podľa ŠVP                                                            Zodpovední: pedagogickí pr.

- Beseda s detským lekárom, dentistom o zdravej výžive, o správnej starostlivosti o zuby.
Termín: edukačné aktivity podľa ŠVP                                                            Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 5.: Telesne a duševne, alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.
- Poskytnúť dieťaťu také podmienky, aby sa čo najlepšie začlenilo do kolektívu, poskytnúť ostaným deťom pomoc, aby vedeli ako pristupovať k inakosti iných detí a  spoločnými hrami  preklenúť rozdiely, prejavovať ochotu pomôcť.
Termín: počas celého roka                                                                          Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada  6.: Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obklopené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.
- Kresliť, rozprávať sa  s deťmi o rodine, o podmienkach života v rodine, o členoch rodiny, o blízkej, vzdialenejšej.
Termín: edukačné aktivity podľa ŠVP                                                            Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 7.: Dieťa má nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.
- Viesť deti k preskúmaniu vlastností jednotlivých predmetov a materiálov, porovnávať ich a nechať deti vysvetľovať načo ich  ľudia objavili. Pozorovať a triediť predmety na hranie a bežnú manipuláciu a predmety nebezpečné pre deti, vysvetliť si prečo ich nemôžu deti používať.
Termín: edukačné aktivity podľa ŠVP                                                            Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 8.: Deti majú byť medzi prvými, komu sa poskytuje pomoc a ochrana.
- Návšteva policajného zboru, psovodi, požiarnici, beseda o ochrane detí.
Termín: edukačné aktivity podľa ŠVP                                                            Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 9.: Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.
- Viesť s deťmi rozhovory o ochrane detí, ich kamarátov, o „ochrancoch a pomocníkoch“ v radoch dospelých.
Termín: počas celého roka                                                                          Zodpovední: pedagogickí pr.

Zásada 10.: Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.
Termín: počas celého roka                                                                         Zodpovední: pedagogickí pr. 

Charta práv a zodpovednosti rodičov

1.
Právo rodičov na vzdelávanie ich detí bez diskriminácie.
Povinnosť rodičov na vzdelávanie ich detí v zmysle rešpektovania iných.

2.
Právo rodičov na to, aby boli považovaní za primárnych vo vzdelávaní detí.
Povinnosť rodičov pristupovať zodpovedne k deťom. 

3.
Právo prístupu rodičov k formálnej službe školy.
Povinnosť rodičov byť partnermi školy. 

4.
Právo rodičov na prístup k informáciám o ich deťoch v škole.
Povinnosť rodičov poskytovať informácie o ich deťoch škole. 

5.
Právo rodičov na výber typu školy podľa ich úrovne.
Povinnosť rodičov urobiť dobre informovaný a svedomitý výber. 

6.
Právo rodičov, aby školský systém rešpektoval ich duchovné a kultúrne zásady.
Povinnosť rodičov viesť svoje deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie. 

7.
Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.
Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí. 

8.
Právo rodičov a ich asociácii, aby občianske autority na všetkých úrovniach s nimi konzultovali prípravu vzdelávania.
Povinnosť rodičov podporovať demokratické reprezentatívne organizácie.  

9.
Právo rodičov na bezplatné školské vzdelávanie detí.
Povinnosť rodičov venovať čas a záväznosť školám ich detí. 

10.
Právo rodičov na zabezpečenie vysokej kvality verejnej prípravy vzdelávania zodpovednými autoritami. 
Povinnosť rodičov pomáhať jeden druhému zlepšovať ich schopnosti ako primárnych vzdelávateľov a partnerov v partnerstve rodina - škola. 
 

Memorandum dieťaťa alebo ako vychovávať

 • Nerozmaznávajte ma. Viem dobre, že nemusím dostať všetko, čo pýtam. Iba vás skúšam.
 • Nebojte sa na mňa byť rázny. Mám to najradšej. Umožníte mi to vedieť dosiahnuť, na čom som.
 • Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť silou. Budem odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedený.
 • Neprotirečte si. To ma mätie a núti vyhýbať sa.
 • Nedávajte mi sľuby, možno ich nebudete schopní dodržať, a to by podkopávalo moju dôveru vo vás.
 • Nedávajte sa nachytať na moje provokácie, keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás nahneval. Inak sa budem snažiť o viac „víťazstiev“. 
 • Nebuďte veľmi rozčarovaní, keď hovorím „nenávidím vás“. Nemyslím to tak, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým, čo ste mi urobili.
 • Nesnažte sa, aby som sa cítil menší, než som. Budem na to reagovať, že sa budem správať ako „veľké zviera„. 
 • Nerobte za mňa veci, ktoré sám nerobím. Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.
 • Nepripusťte, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojím zlým zvykom. To ma  povzbudí v ich opakovaní.
 • Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete po tichu v súkromí.