Zápis do materskej školy

§ 3 vyhlášky Ministerstva školstva č.306/2008 z 23.7.2008

1) Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu. Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané vo veku spravidla od 3 do 6 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou . Deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné podmienky, personálne a iné potrebné podmienky, a deti dosahujú požadovanú  úroveň v oblasti hygienických a sebaobslužných návykov. 

2) Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom na budove školy  a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.2. do 15.3.. Riaditeľka školy spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na verejnom mieste.

3) Deti do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenia príslušného zariadenia Pedagogického poradenstva a prevencie.       

- V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže po prerokovaní s rodičmi alebo  so zákonnými zástupcami dieťaťa a na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ alebo o ukončení jeho pobytu v MŠ.

- Úvodný pohovor s riaditeľkou MŠ pred prijatím dieťaťa do MŠ absolvuje zákonný zástupca dieťaťa spravidla spolu s dieťaťom, aby  riaditeľka MŠ zistila všetky okolnosti a podklady pred prijatím. K žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa na porovnanie údajov dieťaťa k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. 

- Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka dostane rodič najneskôr do 30 dní od podania žiadosti príslušného kalendárneho roka, prípadne osobne si ho prevezme u riaditeľky MŠ a jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

- O podmienkach prijatia do MŠ sú zákonní zástupcovia dieťaťa overiteľne informovaní pri podávaní žiadosti.

- Ak dieťa do MŠ nenastúpi do 14 dní od nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže byť prijaté iné dieťa. 

- Zákonný zástupca zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia.

- Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. 

- Podľa § 5 os. 4, písm. e) riaditeľka MŠ rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa v MŠ na základe opakovaného porušenia školského poriadku MŠ Jelšovce zákonným zástupcom dieťaťa.

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ bez potvrdenia pediatra, a rodného listu nie je  kompletná a tak nebude ani akceptovateľná.

- Žiadosť o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla príslušného kalendárneho roka, za účelom rezervovania miesta v MŠ.