Základná škola Jelšovce

Dátum zriadenia: 01. 01. 2002

Školský obvod základnej školy: Okresný úrad Nitra, odbor školstva

Riaditeľ školy: PaedDr. Janka Miškolciová

                         tel. 037/789 31 59

                         email: zs_jelsovce@centrum.sk

Webové sídlo školy: www.zsjelsovce.edupage.org

Škola je bez právnej subjektivity.