Všeobecné informácie

Tradične ako už každým rokom sme opäť vykonali podrobnú analýzu územnej samosprávy Slovenska. Aby sme zamedzili vysokým regionálnym disparitám, ktoré sú pre Slovenskú samosprávu charakteristické, všetky výsledky sme podrobili regionálnemu členeniu Slovenska.

 Projekt hodnotenia obcí nadväzuje na prechádzajúce projekty a analýzy realizované v minulých rokoch. Metodika vyberala obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou, teda dobre hospodáriace bonitné obce. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných integračným prepojením na portály Ministerstva Financií publikujúce účtovné a rozpočtové dáta. Metodika je vypracovaná analytickým centrom SIMS, a.s. a nadväzuje na akademické štúdie Českých a Slovenských univerzitných a odborných kapacít zaoberajúcich sa štúdiom verejnej správy a regionálneho rozvoja.

 Takže sme hodnotili 2926 obcí a analýzou prešlo 39,09%  obcí. Analyzovali sme obdobie od výsledkov s akými starostovia nové volebné obdobie začali s výsledkami ktoré dosiahli. Hlavnou úlohou hodnotenia je poskytnutie námetov obci či mestu pre zlepšenie finančného resp. majetkového riadenia a samozrejme pozitívne výsledky hodnotenia sú zároveň dokladom dobrej finančnej a majetkovej politiky a zároveň aj regionálnym marketingovým nástrojom manažmentu. Zároveň tieto relevantné údaje a hodnotenia o hospodárení poskytujeme širokej verejnosti a štátnym inštitúciám.

 Zamerali sme sa na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja. Vaša obec  pod vedením starostu a zastupiteľstva  bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov.

 Výhodou je, hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča a zároveň využíva Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a  žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

Protokol rozvoja miest a obcí 2017 - Obec Jelšovce TU

Pečať rozvoja miesť a obcí 2017 - Obec Jelšovce TU