Čo je to ROEP?

Je to register obnovenej evidencie pozemkov.  Schválený register je verejnou listinou a je jedným z podkladov na zápis právnych vzťahov a ďalších údajov k pôvodným nehnuteľnostiam a k ostatným nehnuteľnostiam do katastra.
Predmetom konania sú:
1. Pozemky, ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva (LV) v katastri nehnuteľností.
2. Predmetom sú aj pozemky, ktoré sú vpísané na LV, ak:
    a. nadobudnutie pozemkov vydržaním
    b. je vlastnícke právo na LV evidované len v časti – nie k celému pozemku (1/1)
    c. ide o  pozemky  bez geometrického alebo  polohového určenia  alebo bez výmery, alebo došlo
        k zmene určeného operátu, alebo  neboli prečíslované  parcely na LV po obnove  katastrálneho 
        operátu novým mapovaním
    d. pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, tzv. hluché príp. polohluché LV
3. Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch.

http://www.vyvlastnenie.sk/clanok/a/co-je-register-obnovenej-evidencie-pozemkov-roep/