Evidencia SHR (samostatne hospodáriacich roľníkov)

VYDANIE OSVEDČENIA O ZÁPISE DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACEHO ROĽNÍKA

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. Obec Jelšovce registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

K vybaveniu potrebujete:

 • list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať 
 • stanovisko Regionálnej veterinárnej správy 

Poplatok:

6,50 € pri vydaní osvedčenia

1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Lehota na vybavenie:

30 dní

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.ZRUŠENIE OSVEDČENIA O ZÁPISE SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii Obce Jelšovce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebujete:

 • originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR."

Lehota na vybavenie:

30 dní

Legislatíva:

Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu (splnomocnenie, čestné vyhlásenie a iné), na ktorej sa má podpis overiť, 
 • preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas

Správny poplatok za overenie 1 podpisu : 2 € (hotovosť) 

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
 • fotokópia osvedčovanej listiny

Správny poplatok za každú, aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2 € (hotovosť)

Prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt

K vybaveniu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti
 • list vlastníctva nehnuteľnosti, ak prihlasujúci sa klient je vlastníkom nehnuteľnosti
 • prítomnosť vlastníka nehnuteľnosti, ak prihlasujúci sa klient nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa chce prihlásiť
 • Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
  Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  Oznámenie o uzavretí manželstva
  U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Zrušenie trvalého pobytu_na základe žiadosti

K vybaveniu potrebujete:

 • žiadosť o zrušenie trvalého pobytu (nájdete v sekcii tlačivá)
 • platný doklad totožnosti

Zrušenie trvalého pobytu_na základe návrhu vlastníka nehnuteľnosti

K vybaveniu potrebujete:

 • návrh na zrušenie trvalého pobytu (nájdete v sekcii tlačivá)
 • platný doklad totožnosti
 • list vlastníctva
   
 • návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka. Vo všetkých uvedených prípadoch, ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, je miestom nového trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť ohlasovňa oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci po dobu 15 dní.

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie
 • uhradiť správny poplatok 5,00 € (v zmysle položky 8 zákona 145/1995 o správnych poplatkoch)

Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

Rybársky lístok

K vybaveniu potrebujete:

 • Platný preukaz totožnosti
 • Povolenie na rybolov

Poplatky za rybárske lístky (v zmysle položky 38 zákona 145/1995 o správnych poplatkoch): 

  • Ročný           7,00 € / pre deti do 15 rokov zdarma
  • Trojročný   17,00 € / pre deti do 15 rokov zdarma

Ako postupovať pri výrube drevín

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny sa začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny sú uvedené v § 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“). Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca).

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
- na  dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
-  na  krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
- krovité porasty s výmerou do 10 m2,
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách / na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada/
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka. V tomto prípade je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť na obecnom úrade najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (vzor žiadosti nájdete v sekcii "tlačivá") obsahuje tieto náležitosti:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).

Odôvodneným prípadom  na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 13 vykonávacej vyhlášky najmä preukázanie:
a) zlého  zdravotného  stavu dreviny, z ktorého  hľadiska  má drevina  malú    pravdepodobnosť prežitia,
b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne OÚ Jelšovce podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške:
-   10 € / FO
- 100 € / PO alebo FO  oprávnená  na  podnikanie,
 ktorej predmet činnosti súvisí s  podanou žiadosťou

Vrecia na tuhý komunálny odpad

Zakúpite ich na miestnom obecnom úrade.

Táto  možnosť  sa  ponúka občanom, ak majú viacej odpadu, ktorý sa nedá uložiť do smetnej nádoby. Tieto vrecia na tuhý komunálny odpad  s nálepkou / potlačou spoločnosti ENVI-GEOS Nitra môžu priložiť k smetnej nádobe a budú vyvezené v deň vývozu.

Cena za 1 kus: 1,00 €

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného (súpisného a orientačného) čísla

Obec Jelšovce v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

k určeniu súpisného a orientačného čísla:

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla / k vydaniu takéhoto Rozhodnutia je potrebné vypísať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (vzor nájdete v sekcii „tlačivá“)

k zrušeniu súpisného a orientačného čísla:

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla  / k vydaniu tohto Rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (vzor nájdete v sekcii „tlačivá“).  

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady Obec Jelšovce na požiadanie. Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom.

Potrebné doklady:
Ø   Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo / tlačivo)
Ø   Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou /právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
Ø   Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
Ø  Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/

Ø zameranie adresného bodu (na geometrickom pláne)