Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Jelšovce projekt s názvom: „Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity projektu:

 1. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 

 Navrhované stavebné zásahy realizované v rámci projektu spadajú do typu oprávnenej aktivity d): mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí.

Výsledkom projektu majú byť obnovené, otvorené priestranstvá v mestských oblastiach s celkovou rozlohou 16 660 m2. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú všetci obyvatelia obce Jelšovce ako aj jej návštevníci.Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku v zmysle Dodatku č. 1: 98 800,00 €.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov  v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku. 

Plagát k projektu TU

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Merač rýchlosti_Grant z Nadácie Allianz

Pri vjazde do obce bol namontovaný merač rýchlosti, ktorý nielen upozorňuje
vodičov na prekročenie predpísanej rýchlosti, ale aj na možný pohyb chodcov v danom úseku, nakoľko na jednej strane vozovky nie je vybudovaný chodník.
Príjazd do obce je rovná plocha, ktorá zvádza k rýchlosti. Namontovaný merač
pôsobí psychologicky na vodičov a núti ich znížiť rýchlosť.
Cieľom obce bolo zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky na danom úseku, kde
v minulosti došlo k dopravným nehodám a chrániť tak občanov obce.

Tento projekt podporila Nadácia Allianz formou dotácie vo výške 1.000,00 EUR. Obec dofinancovala  870,00. EUR.

Nadáciu Allianz založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008.

Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov.

Fotografie