Dohoda o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.12.2015 15.12.2015 DataCentrum elektronizáciem územnej samosprávy Slovenska Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum miest a obcí Slovenska  
Dohoda o termíne plnenia
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.12.2015 15.12.2015 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Dohoda termínu plnenia zmluvy  
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta- Šanca na zemestnanie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.11.2015 30.11.2015 UPSVaR Nitra Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta  
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
12.11.2015 30.11.2015 Ing. Dagmar Horáková Audit ročnej účtovnej závierky, účt.postupov...  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
09.11.2015 12.11.2015 Tibor Maladi, Jelšovce č. 191 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Príkazná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
08.10.2015 26.11.2015 Nitrianske regionálne zruženie ZMOS Dodávka elektrickej energie - verejné obstarávanie 150,00
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta- Šanca na zemestnanie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.10.2015 30.10.2015 UPSVaR Nitra Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta  
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
27.10.2015 28.10.2015 UPSVaR Nitra Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe v ZŠ  
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.09.2015 25.09.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Zmena platnosti a účinnosti zmluvy  
Zmluva_poistenie školák 5290000091
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.09.2015 18.09.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Skupinové úrazové poistenie detí počas školskej dochádzky 240,00
Rámcová kúpna zmluva o predaji nápojov pre MŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.09.2015 04.09.2015 Peter Masaryk, Čeľadince 46 Dodávky nápojov pre MŠ  
Rámcová kúpna zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru pre MŠ
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.09.2015 02.09.2015 PICADO, s.r.o. Dodávka potravinového tovaru pre MŠ  
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
31.08.2015 02.09.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Pripojenie k internetovej sieti 15,00
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.08.2015 08.09.2015 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Predaj nehnuteľnosti – pozemku registra KN „C“ parc.č. 575/74 100,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.08.2015 05.08.2015 Jozef Civáň, Nitra Výmena podláh na OcÚ v Jelšovciach 10110,82
Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.07.2015 31.07.2015 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Udelenie licencie - súhlasu 39,60
Dohoda o poskytovaní údajov ...
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
24.07.2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Nitra poskytovanie údajov z evidencie SHR  
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.07.2015 20.07.2015 Ladislav Cigáň, Jelšovce 366 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.06.2015 12.06.2015 Ing. Zuzana Vargová, Jelšovce 14 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
06.07.2015 09.07.2015 Slovenská agentúra ŽP, Banská Bystrica poskytnutie dotácie 5000,00
Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
01.07.2015 02.07.2015 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Udelenie licencie - súhlasu 14,40
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.06.2015 30.06.2015 Jozef Kozma a manželka Helena Kozmová, Mojmírovce Kúpa nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 597 2920,00
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.06.2015 26.06.2015 Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, Nitra Prevádzkovanie vodovodu v zmysle cenníka výkonov, služieb a tovaru
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
25.06.2015 26.06.2015 Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING, Nitra vybudovanie vodovodu 1015062,52
Kúpna zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.06.2015 23.06.2015 Marek Rafael, Nitra Kúpa nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 359 13000,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.06.2015 12.06.2015 Ing. Zuzana Vargová, Jelšovce 14 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.06.2015 07.06.2015 Jozef Kliský, akad.sochár, Veľké Lovce Altánok do Šibeje parku 5280

05.06.2015

Hromadná licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.06.2015 05.06.2015 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Udelenie licencie - súhlasu 80,40
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
05.06.2015 05.06.2015 AK Csanda-Piterka s.r.o., Riečna 2, Nitra Vypracovanie projektovej dokumentácie: Oprava a modernizácia objektu Jelšovce 196 4500,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
03.06.2015 03.06.2015 Eva Bencová, Jelšovce 9 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
02.06.2015 03.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Magio Internet XL-ADSL 19,99
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
14.05.2015 14.05.2015 Ing. Róbert Moravčík, Šúdolská 34A, 949 11 Nitra Dlažba vo vstupe a na schody, výmena okien - Dom smútku Jelšovce 2 115,67
Dodatok k Zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.05.2015 13.05.2015 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Lužianky Upresnenie významu niektorých ustanovení Zmluvy č. 66200021 z 26.04.2011  
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 120531/0733
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
23.04.2015 30.04.2015 INSA s.r.o. Sereď Doplnenie Čl. 3 Zmluvy č. 120531/0733 z 31.05.2012 -Podmienky plnenia  
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.04.2015 30.04.2015 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu pre odberné miesta (viď príloha k zmluve)  
Zmluva o dodávke plynu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
30.04.2015 30.04.2015 SPP a.s. Bratislava dodávka plynu pre odberné miesta (viď príloha k zmluve)  
Zmluva o poskytnutí služby
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
21.04.2015 22.04.2015 CZ CZ Nitra s.r.o. odborné prehliadky a funkčné skúšky kamerového systému, 120,00
      záručný a pozáručný servis 0,36 €/km
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
17.04.2015 17.04.2015 Vilma Martonová Jelšovce 395 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052 €/osoba/deň
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
07.04.2015 08.04.2015 CZ CZ Nitra s.r.o. Poskytovanie technický služieb v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 08.12.2014
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
26.03.2015 27.03.2015 STONE INDUSTRY s.r.o., Jelšovce 421 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 22,77 / rok
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
20.03.2015 20.03.2015 Ing. Mária Molnárová Jelšovce 136 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
16.03.2015 17.03.2015 OZ Mikroregión RADOŠINKA Návratná finančná výpomoc 1000,00
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.03.2015 13.03.2015 Cipek s.r.o., Jelšovce 138 Dodávka a montáž bráničky, dvojkrídlovej brány, plotovej vložky na cintorín v Jelšovciach 2 098,80
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.03.2015 13.03.2015 Ing. Róbert Moravčík, Šúdolská 35A, Nitra Oprava fasády "Dom smútku Jelšovce" 10 684,94
Zmluva o dielo
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
13.03.2015 13.03.2015 Miroslav Hanus - UNIVERZ, Jelšovce 436 Parkovisko pre potreby Obecného úradu Jelšovce 3 564,97
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.02.2015 12.02.2015 MADE s.r.o. Banská Bystrica Fakturácia na základe elektronickej faktúry  
Licenčná zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
11.02.2015 12.02.2015 MADE s.r.o. Banská Bystrica SW_licencie a systémová podpora 1 019,00
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.02.2015 04.02.2015 Andrea Stanislawiak Jelšovce 85 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
    Darina Krpelánová Jelšovce 367 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.02.2015 04.02.2015 Peter Ďuran Jelšovce 209 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
04.02.2015 04.02.2015 Petra Hupková Jelšovce 193 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Zmluva o napojení na verejnú kanalizáciu
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
28.01.2015 28.01.2015 Ing. Ľudovít Billik Jelšovce 449 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,052/osoba/deň
Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
15.01.2015 26.01.2015 Verejná informačná služba s.r.o. SW do školskej jedálne - licencie 85,20
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
19.12.2014 23.01.2015 Rodičovské združenie pri ZŠ vo Výčapoch Opatovciach Sponzorský príspevok 80,00
Zmluva
Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy Cena v € s DPH
29.12.2014 21.01.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra Zmena stavebníka