Tlačivá

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (stočné)  word  pdf

Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady word   pdf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín PDF

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín WORD

Žiadosť o vydanie súhlasu obce - pobyt cudzincov  word   pdf