Starosta obce

Ladislav Hroššo
Jelšovce 213, 951 43
telefón: 037/7893 001
mobil: 0903/270 882
mail: starosta@jelsovce.sk


Pracovná agenda:

Stavebné záležitosti

Výrub drevín

 

Predseda Nitrianskeho RZ ZMOS

§ 13 

(1) Predstaviteľom obce  a najvyšším  výkonným orgánom  obce je starosta.  Funkcia starostu  je  verejná funkcia. Funkčné  obdobie starostu  sa skončí  zložením  sľubu  novozvoleného starostu.  Spôsob  voľby starostu upravuje osobitný zákon. 5)

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, 
d) predsedu samosprávneho kraja, 
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, 
f) podľa osobitného zákona. 10b)

(4) Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
d) rozhoduje  vo všetkých  veciach správy  obce, ktoré  nie sú  zákonom alebo  štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce 13) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; 14) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 14a)

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(8) Starosta môže právnickej  osobe alebo  fyzickej osobe oprávnenej  na podnikanie uložiť  pokutu do 200 000 Sk, ak:
a) poruší nariadenie, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá věci mimo vyhradených miest, 
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(9) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 15) Pokuta je príjmom obce.

(10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. 15a)
------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. 
10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 
13) § 20 Občianskeho zákonníka. § 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka. 
14) § 9 ods. 1 Zákonníka práce. 
14a) § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
15) Zákon č. 71/1967 Zb. 
15a)  Zákon  Národnej   rady  Slovenskej  republiky  č. 253/1994  Z. z. o  právnom postavení  a  platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.


§ 13a

(1) Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným  odsúdením  za úmyselný  trestný čin  alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) vyhlásením  výsledku  hlasovania obyvateľov  obce o odvolaní starostu, ktorým  sa rozhodlo o odvolaní starostu, 
g) zmenou trvalého pobytu mimo  územia obce;  v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, 
i) smrťou, 
j) zrušením obce.