VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 29. február 2020

Usmernenie pre voličov pdf.

Žiadosť o voľbu poštou pdf.   word

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

23.10.2019

Súpis chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods. 3 a § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení žiada o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len "CEHZ").

Táto súčinnosť je potrebná v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných. Zoznam chovateľov ošípaných je potrebný pri riešení nákazovej situácie, inšpektormi RVPS a príslušnou protinákazaovou komisiou. Ďalšie informácie si môžete naštudovať v nasledovných dokumentoch:

Žiadosť o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu

Poučenie