Výberové konanie na obsadenie funkcie r i a d i t e ľ a Základnej školy Jelšovce

Obec Jelšovce zastúpená starostom obce v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jelšovce.

Požiadavky TU